České Budějovice

Typ objektu

hřbitovpamátník

GPS
48.9828181, 14.4935839
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Na severovýchodním okraji městského katastru v lokalitě U křížku byl roku 1866 zřízen hřbitov. Do této doby byla většina budějovických Židů pohřbívána v Hluboké nad Vltavou a tato tradice v některých případech pokračovala i po založení budějovického hřbitova. Následně byla na budějovickém hřbitově postavena obřadní síň, zbořená v sedmdesátých letech 20. století, a dosud existující domek hrobníka. 

Plocha budějovického hřbitova byla rozdělena do několika sekcí a samostatné dětské oddělení bylo umístěné v blízkosti domku hrobníka. V průběhu druhé světové války i během komunistického období byl hřbitov zpustošen a velkou část kamenů si odvezly k dalšímu použití kamenické dílny. Náhrobky nejvýznamnějších pohřbených osobností proto už nenajdeme. Dochovalo se zde necelých 430 náhrobních kamenů (včetně podstavců a obrub).

V roce 1950 byl v blízkosti vstupu zhotoven pískovcový památník v podobě tumby s hebrejským a českým nápisem. Autorkou návrhu je architektka M. Schwarzová a práci provedl kamenosochař Josef Křivánek.

V 80. letech 20. století byla plánována likvidace hřbitova, k níž naštěstí nedošlo. Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od husté náletové vegetace a křoví, díky němuž byl do té doby téměř neprostupný. Následně byl opraven hřbitovní domek, nyní využívaný jako malé muzeum, a také část ohradní zdi. Zbytek ohradní zdi byl opraven roku 2004. V současné době je hřbitov vyčištěn a je třeba zajišťovat jen průběžnou údržbu hřbitova.

Předchozí
Další

Více informací

Příchod do královského města Budějovic povolil prvním dvěma židovským rodinám roku 1341 Jan Lucemburský. Karel IV. zvýšil privilegiem z roku 1364 počet židovských rodin ve městě na tři. Židé sídlili od počátku v Židovské ulici (vicus Judaeorum), dnešní ulici U Černé věže. Na konci 14. století jim patřila synagoga a tři domy. V předhusitské době bylo v Budějovicích jmenovitě doloženo celkem čtrnáct Židů. Lze přibližně odhadovat, že židovská populace koncem 15. století čítala kolem sta Židů. 

Během přibližně stopadesátileté existence židovské komunity ve středověkých Českých Budějovicích byl v dosud neznámé době zřízen i židovský hřbitov. Situován byl na části hradebního parkánu a přístupný byl průchodem v hradbě. Jeho existenci předpokládá i druhotný kronikářský zápis zaznamenávající, že roku 1493 byl na jeho ploše upálen křesťan Christopf Leinweber.

Na základě vykonstruovaného obvinění vydal Vladislav II. nařízení o upálení sedmi Židů a roku 1506 k následnému vypovězení. Až v sedmdesátých a osmdesátých letech 18. století zde měla povoleno pobývat jedna židovská rodina, která provozovala na budějovickém náměstí sklad tabáku. 

Počátky populačně početnější novodobé židovské přítomnosti v Budějovicích se datují až do období po roce 1848, kdy se Židé začali usazovat na Pražském předměstí. Do svého nového působiště přicházeli z několika desítek lokalit, většinou z jižních a jihozápadních Čech. 

Židovská komunita se začala konstituovat s příchodem továrníka Emanuela Fürtha, původem ze Sušice. Stál v čele žadatelů o založení budějovické židovské obce, což se podařilo po značném úsilí roku 1859. Českobudějovická synagoga, postavená v místech vysušeného rybníka, byla slavnostně otevřena 5. září 1888.

Koncem šedesátých let 19. století začali umírat členové zakladatelské generace budějovické komunity. Na severovýchodním okraji městského katastru v lokalitě U křížku byl proto roku 1866 zřízen hřbitov. Do této doby byla většina budějovických Židů pohřbívána v Hluboké nad Vltavou a tato tradice v některých případech pokračovala i po založení budějovického hřbitova. Následně byla na budějovickém hřbitově postavena obřadní síň, zbořená v sedmdesátých letech 20. století, a dosud existující domek hrobníka.

Plocha budějovického hřbitova byla rozdělena do několika sekcí a samostatné dětské oddělení bylo umístěné v blízkosti domku hrobníka. Ve třicátých letech 20. století byl pořízen seznam hrobů, který je cenným zdrojem informací o pohřbených a umístění hrobových míst. Za více než sto let bylo v Českých Budějovicích pohřbeno 1334 Židů. 

V průběhu druhé světové války i během komunistického období byl hřbitov zpustošen a velkou část kamenů si odvezly k dalšímu použití kamenické dílny. Náhrobky nejvýznamnějších pohřbených osobností proto už nenajdeme. V blízkosti ústřední cesty stojí náhrobek rodin Fischlových a Krausových, spřízněných s českokrumlovskými Spiry. 

V roce 1950 byl v blízkosti vstupu zhotoven pískovcový památník v podobě tumby s hebrejským a českým nápisem. Autorkou návrhu je architektka M. Schwarzová a práci provedl kamenosochař Josef Křivánek. 

V 80. letech 20. století byla plánována likvidace hřbitova, k níž naštěstí nedošlo. Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od husté náletové vegetace a křoví, díky němuž byl do té doby téměř neprostupný. Následně byl opraven hřbitovní domek, nyní využívaný jako malé muzeum, a také část ohradní zdi. Zbytek ohradní zdi byl opraven roku 2004. V současné době je hřbitov vyčištěn a je třeba zajišťovat jen průběžnou údržbu hřbitova.

Zdroj:

Daniel Polakovič, Iva Steinová, Petra Vladařová: Na jihu Čech. České Budějovice: NPU, 2021. 978-80-85033-97-7.

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.133,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.005,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.066,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 330.786,- Kč

Oprava hřbitovního domku: 302.841,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 27.945,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.047,- Kč

Rok 2000 – zhotovení pamětní desky obětem holocaustu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.969,- Kč

Pamětní deska obětem holocaustu: 4.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.969,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.338,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.759,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.200,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 300.613,- Kč

Oprava ohradní zdi: 290.637,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.976,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 27.203,- Kč

 

Dar fyzické osoby: 5.027,- Kč

Židovská obec v Praze: 22.176,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova a zhotovení mříží do hrobnického domu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.670,- Kč

Zhotovení mříží: 10.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.670,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.540,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.270,- Kč

Rok 2009 - kácení stromů, oprava náhrobních tabulek a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.268,- Kč

Kácení stromů: 8.000,- Kč

Oprava náhrobních tabulek: 3.998,- Kč

Celoroční údržba hřbitova. 14.270,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.270,- Kč

Rok 2011 - transfer plastiky a náhrobku, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 18.890,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 14.270,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70215.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.