Vojkovice (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.295147, 14.374225
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga na východním okraji návsi za domem čp. 25 byla postavena v letech 1808 - 1814 v prostém klasicistním slohu, po roce 1834 byla přestavěna a zvětšena. Bohoslužby se v ní konaly pravidelně do roku 1893, od té doby je opuštěna. Zachováno je obvodové zdivo do výše cca 4,5 metru, v západní části je necitlivě vestavěna garáž. 

Dochovala se značná část obvodového zdiva včetně okenních otvorů. Synagoga byla přistavena k východní straně židovského obchodnického domu čp. 25. Poslední bohoslužby se zde sloužily v roce 1893, v tomto roce byla místní židovská obec zrušena a synagoga byla později postupně rozebírána. - Bývala synagoga je situovaná na východní straně návsi ve dvoře usedlosti čp. 25. Zřícenina někdejší synagogy v současnosti přiléhá k v V části obytného domu zmiňované usedlosti. Je obdélného půdorysu vystavěná ze smíšeného zdiva, stěny převážně z lomového kamene, klenutí oken, z pálených cihel. Obvodové zdivo objektu je zachováno přibližně do vrcholu kleneb. Ve V průčelí je dvojice půlkruhově uzavřených oken, mezi nimi je umístěn ve zdi výklenek s odsazeným půlkruhovým záklenkem. Nad ním je prolomen malý kruhový otvor. V podélných stěnách stavby je po dvou půlkruhově sklenutých oknech. Na západě S stěny je vysoko položené zhruba čtvercové okénko se stlačeným segmentovým obloukem. JZ část původního zdiva synagogy se nedochovala, v 90. letech 20. století zde byla vestavěna nevhodně kůlna s pravoúhlým překladem s železnou traverzou. Stavba byla klenutá třemi poli plackové klenby, dnes je propadlá. Předmětem památkové ochrany je bývalá synagoga na předmětném pozemku. - Synagoga je památkově chráněná. Synagoga je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1840.

Zdroj: Jiří Fiedler

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Jediným finančním nákladem, hrazeným Židovskou obcí v Praze, bylo vytyčení hranic pozemku a zaměření synagogy roku 2001; za tyto práce bylo zaplaceno 14.805,- Kč.

Náklady vynaložené od roku 2002–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.